Loader

Regulamin Toru Kartingowego RESKART RACING

1. Tor kartingowy prowadzony jest przez firmę RESKART Sp. z o. o Sp. k.

2. Przed wstępem na tor Uczestnicy i ich opiekunowie winni zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

3. Uiszczenie opłaty wstępu jest równoznaczne z poświadczeniem, że Uczestnicy toru i ich opiekunowie
zapoznali się z niniejszym Regulaminem, akceptują go i są świadomi wynikających z niego konsekwencji.

4. Minimalny wzrost kierowcy w gokarcie jednoosobowym wynosi 125 cm. Minimalny wiek pasażera
w gokarcie dwuosobowym wynosi 4 lata. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z toru wyłącznie
za zgodą pełnoletniego opiekuna.

5. Do korzystania z toru niezbędne jest uiszczenie opłaty wstępu oraz przeszkolenie.

6. Uczestnik korzystający z kasku będącego własnością toru, zobowiązany jest do używania kominiarki
(balaklawy) pod kask.

7. W szczególnych przypadkach Organizator może pozbawić jazdy osobę, która dopuszcza się naruszenia
regulaminu lub nie stosuje się do nakazów i wskazówek Organizatora.

8. Uczestnik zapewnia, że nie jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków, leków oraz
innych środków mogących wpłynąć na reakcję kierującego pojazdem kartingowym.
Uczestnik zapewnia także, że nie istnieją żadne inne okoliczności, które mogłyby negatywnie wpłynąć
na sposób jazdy m.in. przebyte choroby serca, urazy pleców, ataki padaczki.
Organizator odmówi jazdy osobie, co do której zachodzi podejrzenie nie spełniania warunków niniejszego
Regulaminu bez przeprowadzenia dodatkowych testów (badań). Uczestnik biorący udział w jeździe,
a podejrzany o przebywanie pod wpływem wyżej wymienionych środków zostanie natychmiast usunięty z toru
bez zwrotu pieniędzy.

9. Na terenie toru Uczestnicy winni bezwzględnie stosować się do Regulaminu, wskazówek Organizatora
oraz jego personelu, sygnalizacji, flag sygnalizacyjnych, a także przestrzegania poniższych
obowiązków związanych z przygotowaniem się do jazdy oraz kierunkiem ruchu pojazdów.

10. Uczestników obowiązuje absolutny zakaz wysiadania z pojazdów podczas trwania jazdy oraz po
zjeździe do parku maszyn aż wyraźnego komunikatu ze strony obsługi.

11. Należy dokładnie zabezpieczyć te części garderoby, które mogłyby zostać wciągnięte przez części
ruchome napędu (szaliki, chustki, luźną odzież itp.).

12. Należy pamiętać o odpowiednim obuwiu do jazdy. Uczestnicy w klapkach lub innego rodzaju luźnym
obuwiu nie będą dopuszczeni do jazdy.

13. Obowiązuje zakaz uderzania w bandy i potrącania innych pojazdów. W przypadku stwierdzenia przez
Organizatora takich zajść może on przerwać wyścig lub unieruchomić pojazd.

14. Obowiązkiem uczestnika jest także: jazda w kasku ochronnym, start po odpowiednim sygnale,
niezwłoczne zatrzymanie po zasygnalizowaniu końca jazdy, zachowanie szczególnej ostrożności.

15. Obowiązuje zakaz jazdy w kierunku przeciwnym do ustalonego przez Organizatora.

16. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w tylnej prawej części gokarta obok siedzenia znajduje się
jednostka napędowa, na którą należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na temperaturę, którą osiąga
i łatwość przypadkowego oparzenia.

17. Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach
i uszkodzeniach.

18. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za powstałe szkody osobiste i majątkowe
wywołane przez siebie podczas użytkowania toru.

19. Każdy z uczestników korzysta z toru na własną odpowiedzialność i w razie jakiegokolwiek uszczerbku
na zdrowiu nie będzie miał prawa rościć pretensji do Organizatora.

20. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki z wypadku powstałych w wyniku niestosowania się
przez uczestników do regulaminu, nakazów i wskazówek obsługi. Ponadto organizator nie ma obowiązku
podstawienia nowego pojazdu w miejsce uszkodzonego.

21. Organizator zastrzega sobie prawo, wykluczyć uczestnika wyścigu (jazdy) bez podania przyczyny.

22. Cennik za wstęp na tor kartingowy oraz czas trwania jazdy ustala Organizator. Organizator ponadto
decyduje o liczbie pojazdów na torze, kolejności jazdy, jak i odstępie czasu między startującymi,
ma także prawo w każdej chwili przerwać wyścig (jazdę) bez zwrotu opłaty za wstęp.

23. Wszystkie decyzje Organizatora są ostateczne. Unieważnienie któregokolwiek z punktów nie unieważnia
całego regulaminu.

24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem za obowiązujące uważa się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Miłej i bezpiecznej zabawy życzy obsługa toru.

ul. Hoffmanowej 19 (dawniej hala Zelmer)

+48 690 994 226

Godziny otwarcia:
pon.-piątek: 14:00 - 22:00
sob.-niedziela: 10:00 - 22:00